Etusivu Liiton aluetyö

Säännöt

Sähköposti Tulosta PDF

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt


NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE


Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry,
ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki ja toimialueena on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kunnat.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Lihastautiliittoon.

TARKOITUS, TOIMINTA JA TOIMINNAN RAHOITUS


2§ Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Lihastautiliiton kanssa tukea neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja heidän läheistensä oikeutta tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen elämään ja tehdä työtä heidän yhteiskunnal-listen oikeuksien puolesta omalla toimialueellaan.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi toimialueellaan yhdistys
- edistää neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden järjestäytymistä
- toimii jäsenistönsä oikeuksien valvojajana ja tekee tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä ja -tarpeita
- toimii neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä
- järjestää yhteistoimintaa jäsenten kesken
- toimii yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa
- pyrkii palvelemaan myös ruotsinkielisiä jäseniään heidän omalla äidinkielellään

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianmukaisen luvan satuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi ravitsemusliikettä sekä jäsentuotteiden - korttien, paitojen yms. myyntiä ja järjestää maksullisia koulutus- ym. niihin verrattavia tilaisuuksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen toimintaan osallisille.

 

JÄSENET

5§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä neuromuskulaarista tautia sairastava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sen toimintaa.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.

Yhdistyksen jäsen, joka on jättänyt vuotuisen jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi.

 

JÄSENMAKSU

6§ Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista

Yhdistyksen on suoritettava vuosittain Lihastautiliitolle edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä olevien jäsentensä lukumäärään perustuva jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää liittokokous.


HALLINTOELIMET

7§ Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä jäljempänä mainitaan.

Yhdistystä edustaa, sen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus.


YHDISTYKSEN KOKOUKSET

8§ Yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokous sekä ylimääräinen kokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määränä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen oleva aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen jäsenet. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

9§ Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asia.


KEVÄTKOKOUS

10§ Varsinaisessa kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Valitaan edustajat ja varaedustajat Lihastautiliitto ry:n liittokokoukseen
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


SYYSKOKOUS

11§ Varsinaisessa syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
7. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
9. Valitaan edustajat ja varaedustajat Lihastautiliitto ry:n liittokokoukseen
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

12§ Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle, sekä muut hallituksen kokouskutsussa esittämät asiat.


YHDISTYKSEN HALLITUS

13§ Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä varajäsenet. Varajäsenten määrä on puolet hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä. Hallituksen jäsenistä puolet ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuoro määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.

Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-heenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

14§ Hallituksen tehtävänä on
- johtaa yhdistyksen toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
- asettaa tarpeelliset toimikunnat
- huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat
- ottaa ja erottaa yhdistyksen vakinaiset toimihenkilöt sekä hyväksyä työsuhteen ehdot.
- hyväksyä kerhojen ja alaosastojen toiminta-alueet ja toimintamuodot sekä nimetä niiden vastuuhenkilöt


YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt.


TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

16§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

17§ Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Sääntömuutoksesta on ilmoitettava Lihastautiliitto ry:n hallitukselle.


YHDISTYKSEN PURKAMINEN

18§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, jotka pidetään vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

19§ Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 
Copyright © 2017 Vaasan läänin lihastautiyhdistys. Kaikki oikeudet pidätetään.
Joomla! on vapaa ohjelmisto ja julkaistu GNU/GPL-lisenssin alla.